APPLICATION FOR THE POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2017

PÀ£ÁðlPÀ PÁgÁUÀȺÀUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÉÊ®gï ªÀÄvÀÄÛ ªÁqÀðgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2017
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. E4/CR-11/2017-18
Notification No.E4/CR-11/2017-18 Dated: /12/2017
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
Provisional Select list for the post of Warder (Men & Women) has been Uploaded.  
Date News & Events
JUN
28
2018
Provisional Select list for the post of Warder (Men & Women)
JUN
21
2018
Provisional Select list for the post of Jailor (Men & Women)
JUN
07
2018
Eligible_Candidates for Viva-Voce post of Jailor.
APR
30
2018
PST (Medical) Call letter has been uploaded for the POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2017, Download (from My Applications) and attend the PST (Medical) as per the schedule mentioned in Call Letter. .
APR
13
2018

ETPST COMMENCES FROM 23-April-2018

PET/PST Call letter has been uploaded for the POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2017, Download (from My Applications) and attend the PET/PST as per the schedule mentioned in Call Letter.
MAR
20
2018
Final Answer Key of the Written Examination for the post of Jailor
Final Answer Key of the Written Examination for the post of Warder
FEB
23
2018

Warder Key Answer

Series A Series B Series C Series D
Warder post Key answer objection format
FEB
22
2018

Jailor Key Answer

Series A Series B Series C Series D
Jailor post Key answer objection format
FEB
10
2018

WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 18-FEB-2018

Written Examination Call letter has been uploaded for the POST OF JAILOR & WARDER (MEN & WOMEN) IN KARNATAKA PRISONS DEPARTMENT – 2017, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
21/12/2017
02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
09/01/2018
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
11/01/2018
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
Jailor & Warder FOR DIRECT CANDIDATE

09.01.2018

Enter your Date of Birth
v
SUBMIT

GM 20 YEARS /
20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26 YEARS /
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 09.01.1992 AND 09.01.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 20 YEARS /
20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 09.01.1990 AND 09.01.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

Jailor & Warder
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B `  250
02 SC , ST, CAT-01 `  100
Warder SSLC / 10th Standard or Equivalent
F ºÀÄzÉÝUÉ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. / 10£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
Jailor Must be holder of Bachelor’s Degree or Equivalent Qualification. Preference being given to candidates possessing a Bachelor Degree in Sociology or Psychology or Criminology or Correctional Administration or Equivalent Qualification.
F ºÀÄzÉÝUÉ PÀ¤µÀÖ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¨ÁåZÀÄ®gï ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÉÆòAiÀiÁ®f CxÀªÁ ¸ÉÊPÁ®f CxÀªÁ Qæ«Ä£Á®f CxÀªÁ PÀgÉPÀë£À¯ï Cr䤸ÉÖçõÀ£ï£À°è CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨ÁåZÀÄ®gï ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Physical Efficiency Test :- Male ( Including Exservicemen)

¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÉ

ITEM Eligible Time /Distance
100 Meters run 15 Seconds
High jump 1.20 Meters
Long jump 3.80 Meters
Shot put (7.26 Kg ) 5.60 Meters
800 Meters run 2 Minutes 50 Seconds
Physical Efficiency Test :- Female

ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÉ

ITEM Eligible Time /Distance
100 Meters run 18.5 Seconds
High jump 0.90 Meters
Long jump 2.50 Meters
Shot put (3.63 Kg ) 3.75 Meters
200 Meters run 40 Seconds
Height of the candidate to Jailor & Warder
Men (Direct) 168cm
Chest 86cm including 5 cm expansion
Height of the candidate to Jailor & Warder
Men (Exservicemen) 168cm
Chest 86cm including 5 cm expansion
A Direct Candidate(Female) 157 cm ( Height) & 46 Kg (Weight)

Back to Top